U bevindt zich hier:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Klasseswingers

Door van de website gebruik te maken, ga je onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden:

1.      (Proef)leden, verder te noemen deelnemers, moeten volwassen, dus minstens 18 jaar oud, zijn.

2.      De inschrijving van deelnemers is in principe anoniem, maar Klasseswingers behoudt zich het recht voor om bij vermoedens van misbruik of onrechtmatig handelen, gegevens van deelnemers op te vragen of te achterhalen.

3.      Als deelnemers misbruik van hun gegevens door andere deelnemers vermoeden, dient dit gemeld te worden aan Klasseswingers, opdat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

4.      Als deelnemers teksten of beelden invoeren op de website staan deelnemers er voor in dat zij hiertoe gerechtigd zijn en dat deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

5.      De website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals foto’s, teksten en grafische vormgeving. Het is niet toegestaan onderdelen van de website, anders dan de homepage, elektronisch of anderszins te kopiëren, herpubliceren of door te linken via het Internet.

6.      Het is verboden om de diensten van de website en/of de gegevens van deelnemers die via de website beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van persoonlijk contact met deelnemers. Dat betekent onder meer dat het verboden is om de hiervoor bedoelde diensten en/of gegevens: a. geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten of diensten; b. te verzamelen en op te slaan in een eigen database of te gebruiken voor (her)-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

7.      Het is verboden van de website gebruik te maken op een wijze die andere deelnemers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten.

8.      Het is niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens gebruik te maken van de slechts voor deelnemers beschikbare onderdelen van de website.

9.      Het is niet toegestaan om in de algemene profiel-gegevens te verwijzen naar privégegevens zoals (mail) adresgegevens, telefoonnummers, webadressen etc. In het onderlinge berichtenverkeer tussen deelnemers is  dit wel toegestaan, met achtneming van het onder 6. gestelde.

10.   Het is zowel in de algemene profiel-gegevens als in het berichtenverkeer tussen deelnemers niet toegestaan om gebruik te maken van scheldwoorden, beledigingen, grof, niet respectvol, bedreigend en obsceen taalgebruik dat in strijd is met wetgeving of goede zeden. 

11.   Het is verboden inbreuk te maken op de privacy van andere deelnemers.

12.   Klasseswingers heeft het recht om haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of gedeeltelijk te staken. Bij ingrijpende aanpassingen worden deelnemers daarover persoonlijk dan wel door middel van een publicatie op de website geïnformeerd.

13.   Hoewel Klasseswingers veel aandacht besteedt aan kwaliteit en continuïteit van haar dienstverlening, kan Klasseswingers niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, de juistheid van de op de website aanwezige gegevens, het verloren gaan van gegevens, en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik door derden. Het gebruik van de diensten is voor eigen risico van deelnemers en Klasseswingers kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor (vermeende) opgelopen schade door het gebruik van de site.

14.   Voor zover Klasseswingers geen beroep kan doen op de hiervoor bedoelde beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot een bedrag dat gelijk staat aan maximaal 6 maanden abonnementskosten die, voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit, van betreffende deelnemer zijn ontvangen.

15.   Een gratis proeflidmaatschap is bedoeld voor oriëntatie op de website. Proefleden kunnen geen contacten leggen of onderhouden met betalende leden.

16.   Voor het betaalde lidmaatschap gelden de prijzen, zoals vermeld op de website, op het moment van (her)registratie. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

17.   Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van de door deelnemer gekozen periode. Na ommekomst van die periode stopt het lidmaatschap automatisch. Enige tijd voor de automatische beëindiging van het lidmaatschap zal deelnemer hierover per email een bericht ontvangen zodat deelnemer in staat is het lidmaatschap op tijd te verlengen. Op de website is bij “abonnementen” de looptijd van het lidmaatschap van deelnemer vermeld.

18.   Een door deelnemer gekozen abonnementsperiode is niet tussentijds opzegbaar, maar desgewenst kan deelnemer verzoeken om zijn/haar profiel van de website te laten verwijderen. Het is in dat geval niet mogelijk om restitutie te verkrijgen van de kosten van het nog lopende lidmaatschap.

19.   Indien een betaald lidmaatschap niet wordt verlengd, zal deelnemer automatisch (weer) de status van proeflid krijgen.

20.   Een proeflidmaatschap wordt automatisch beëindigd na een periode van 3 maanden. Enige tijd voor de automatische beëindiging van het proeflidmaatschap zal deelnemer hierover per mail bericht ontvangen, zodat deelnemer in staat is zijn/haar proeflidmaatschap desgewenst om te zetten in een betaald lidmaatschap.

21.   Na beëindiging van een proeflidmaatschap is het niet mogelijk om aansluitend wederom een proeflidmaatschap af te sluiten.

22.   Klasseswingers beoordeelt de kwaliteit van door deelnemers aangeleverde profielteksten. Klasseswingers heeft het recht om aangeleverde profielteksten niet te publiceren en zal in dat geval aan deelnemer een gewijzigd tekstvoorstel voorleggen zonder dat dit consequenties heeft voor de overige rechten en plichten die voortvoeien uit het aangegane lidmaatschap.

23.   Klasseswingers beoordeelt de kwaliteit van de door deelnemers voorgestelde profielfoto, welke bij het profiel zal worden getoond en zichtbaar zal zijn voor alle deelnemers. Klasseswingers heeft het recht om, met opgave van redenen, de voorgestelde profielfoto niet te publiceren. In de regel zal het daarbij gaan om pornografisch beeldmateriaal en in het bijzonder om close-ups van geslachtsdelen. Indien Klasseswingers besluit om een profielfoto niet te publiceren blijft dit zonder consequenties voor de overige rechten en plichten de voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap.

24.   Ingeval deelnemer de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Klasseswingers schendt, heeft Klasseswingers het recht om deelnemer zonder verdere ingebrekestelling de verdere toegang tot de website te ontzeggen, onverminderd de overige rechten van Klasseswingers.

25.   Op deze voorwaarden en alle diensten van Klasseswingers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter.

 

4 juni 2014

 

Dit venster sluiten

  1. Inloggen
  2. Inschrijven